cong doan
Thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-TLĐ ngày 22/12/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Kế hoạch số 17/KH-TLĐ ngày 05/02/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2024), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân; 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và toàn xã hội để hiểu đúng, hiểu rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
– Tập trung truyền tải tinh thần, phổ biến nội dung cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam để mỗi đoàn viên, CNVCLĐ, cán bộ công đoàn nắm vững và tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá đã được quyết nghị tại Đại hội, các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024.
– Phát huy ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, các cấp công đoàn; lựa chọn các tác phẩm dự thi có chất lượng cao để phát triển, tạo lập các sản phẩm truyền thông về tổ chức Công đoàn.

2. Yêu cầu

– Triển khai Cuộc thi sâu rộng trong toàn hệ thống Công đoàn, tạo không khí sôi nổi, hào hứng, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ cả nước và cộng đồng xã hội quan tâm, tìm hiểu về tổ chức Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
– Cuộc thi được tổ chức trên nền tảng số đảm bảo hiệu quả, thuận tiện, an toàn bảo mật thông tin đối với người tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

– Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.
– Truyền tải tinh thần, nội dung cốt lõi của Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
– Trình bày ý tưởng, cách làm mới trong tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết; ý tưởng, mô hình tốt, các giải pháp trên từng lĩnh vực hoạt động công đoàn nhằm thực hiện mục tiêu, các khâu đột phá, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

2. Tên gọi, đối tượng, hình thức, thời gian Cuộc thi

– Tên gọi: Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”.
– Đối tượng dự thi: Đoàn viên, CNVCLĐ, cán bộ công đoàn đang sinh sống, làm việc ở trong nước và người lao động Việt Nam lao động, học tập tại nước ngoài.
– Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ: http://congdoanvietnam.org). Cuộc thi gồm 2 phần, thực hiện 2 giai đoạn, gồm: thi trắc nghiệm và thi sáng tạo video clip tiểu phẩm, thuyết trình. (Ban Tổ chức ban hành Thể lệ, hướng dẫn cách thức dự thi kèm theo).
2.1. Giai đoạn 1: Thi trắc nghiệm dành cho cá nhân.
– Mỗi lượt thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu có từ 3-4 phương án trả lời, trong đó có 01 phương án đúng. Thời gian làm bài tối đa 15 phút. Mỗi câu trả lời đúng tương đương 01 điểm. Tổng điểm tối đa mỗi lần thi là 20 điểm. Mỗi người dự thi được tham gia tối đa 02 lần thi/đợt và kết quả được tính trên lần thi có điểm cao nhất. Có 3 đợt thi, mỗi đợt 1 tuần.
– Thời gian: Tháng 5/2024.
2.2. Giai đoạn 2: Thi sáng tạo video clip dành cho tập thể.
– Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi dự thi 01 video clip tiểu phẩm hoặc thuyết trình:
+ Nội dung: Thể hiện các ý tưởng, các giải pháp, mô hình, cách làm nhằm thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra; phương pháp tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết để thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
+ Thời lượng: Tối thiểu 03 phút, tối đa 05 phút.
– Thời gian: Tháng 6/2024.

3. Cơ cấu, phương thức trao Giải thưởng

– Tổng tiền giải thưởng: 153 triệu
– Tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi: Dự kiến tháng 7/2024.
3.1. Giai đoạn 1
– Xét trao giải thưởng cá nhân cho người xuất sắc theo từng tuần thi, bao gồm:
+ 03 giải Nhất: 3 triệu đồng/giải.
+ 09 giải Nhì: 2 triệu đồng/giải.
+ 15 giải Ba: 1 triệu đồng/giải.
– Trao 08 giải thưởng cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc triển khai tốt giai đoạn 1 cuộc thi. Mỗi giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.
3.2 Giai đoạn 2
Xét trao giải thưởng cho đơn vị có tác phẩm video clip dự thi xuất sắc, bao gồm:
– 01 giải Nhất: 10 triệu đồng/giải.
– 03 giải Nhì: 7 triệu đồng/giải.
– 07 giải Ba: 5 triệu đồng/giải.
– 01 giải tác phẩm được nhiều bình chọn nhất: 5 triệu đồng/giải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

1.1. Ban Tuyên giáo

– Chủ trì tham mưu Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch, Thể lệ, hướng dẫn tham gia cuộc thi; đôn đốc việc triển khai Kế hoạch trong các cấp công đoàn.
– Chủ trì, phối hợp với các Ban và Văn phòng Tổng Liên đoàn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và đáp án.
– Tham mưu thành lập Ban Giám khảo chấm, xét chọn trao giải thưởng.
– Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả Cuộc thi, đề xuất hình thức tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân.
– Tham mưu xây dựng dự toán kinh phí; tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ lập trình và vận hành trang trực tuyến (website) tổ chức Cuộc thi; thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

1.2. Văn phòng

– Phối hợp xây dựng và thẩm định ngân hàng câu hỏi thi và đáp án.
– Tham mưu Thường trực Đoàn Chủ tịch phê duyệt dự toán kinh phí; phối hợp tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện; hướng dẫn và thực hiện thanh quyết toán kinh phí cuộc thi theo quy định.

1.3. Các Ban, đơn vị thuộc cơ quan Tổng Liên đoàn

Phối hợp xây dựng và thẩm định ngân hàng câu hỏi thi và đáp án.

2. Các cơ quan báo chí Công đoàn

Tổ chức tuyên truyền về cuộc thi.

3. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

– Tổ chức triển khai kế hoạch; chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền sâu rộng, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi; phấn đấu có từ 30% đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh; 100% CĐCS và 100% cán bộ công đoàn tham gia dự thi.
– Có hình thức động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn yêu cầu các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top